E-OVERENÝ - Informačná povinnosť

Informačná povinnosť

 1. Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov:
  Predávajúci KRB-TECH s.r.o. (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ") informuje kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba") o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ") zdelením nižšie uvedených informácií.
 2. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  Prevádzkovateľ: KRB-TECH s.r.o., Tvrdošín 02744, Vojtaššákova 614, IČO: 44708220
  Právna forma: s.r.o., zapísaný: 3Nre/117/2009 vložka 51100/L, v zastúpený: Ľuboš Nejedlík – konateľ
  Emailová adresa: krbtech@azet.sk
  Telefónne číslo: +421918980018
 3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  Zodpovedná osoba: Ľuboš Nejedlík – konateľ
 4. Účel spracúvania osobných údajov:
  Účelom je uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (licencie).
 5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby:
  • Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu licencie ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu:
  • Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.
 6. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
  Zadanie objednávky cez objednávkový systém e-overeny.sk.
 7. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:
  Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:
  • externý účtovník,
  • poštový prepravca,
  • dodávateľ (pre účely vybavenia reklamácie).
  Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:
  • daňový úrad,
  • orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov),
  • exekútor,
  • súd,
  • orgán činný v trestnom konaní,
  • atď.
 8. Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
  Prenos osobných údajov je na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na základe objednávky a následného dodania tovaru občanom tretích krajín EU, ako Poľskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky, atď.
 9. Doba uchovávania osobných údajov:
  Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.
 10. Práva dotknutej osoby:
  Dotknutá osoba má právo:
  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.
  Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu krbtech@azet.sk, telefónne čísle +421918980018, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.
 11. Zákonná alebo zmluvná požiadavka:
  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho licencie.